Privacy Policy
Urbanlabel.nl legt uw gegevens vast voor de uitvoering van uw opdracht. Uw gegevens kunnen door Urbanlabel.nl worden gebruikt om u te informeren over relevante producten en diensten van Urbanlabel.nl. Indien u hier bezwaar tegen heeft of uw gegevens wilt corrigeren of opvragen, kunt u contact met ons opnemen. Urbanlabel.nl verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deelnemers aan blogs geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.
Op de website kunt u links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Urbanlabel.nl geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de website die u bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens
Urbanlabel.nl verwerkt de persoonsgegevens die aan Urbanlabel.nl verstrekt worden, bijvoorbeeld bij het invullen van een (web)formulier, of bij het plaatsen van een bestelling bij Urbanlabel.nl. Het gaat dan om gegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, betaalgegevens en overige gegevens die door u worden verstrekt. Deze gegevens worden opgeslagen in ons bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u de gegevens aan Urbanlabel.nl heeft verstrekt. Urbanlabel.nl zal uw gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij
– de doorgifte geschiedt aan een door Urbanlabel.nl voor de in dit beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Urbanlabel.nl een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen; of
– Urbanlabel.nl op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Updating…
  • Geen producten in je winkelmand.